Warunki Gwarancji

Adriatica

Międzynarodowa gwarancja
Zegarek Adriatica objęty jest gwarancją na okres dwóch lat od daty zakupu. Data zakupu jest wpisana w książeczce gwarancyjnej. Certyfikat powinien być podpisany, oznaczony datą i pieczątką sprzedawcy. Gwarancja pokrywa wszystkie wady powstałe w czasie prawidłowego używania zegarka.
Bezpłatnie wymienione zostaną elementy zepsute wskutek błędu fabrycznego, potwierdzonego przez naszą pomoc techniczną. Gwarancja międzynarodowa obejmuje zegarki naręczne Adriatica zakupione gdziekolwiek na świecie u sprzedawcy zegarków marki Adriatica. Każdy przegląd oraz naprawa naszych zegarków musi zostać przeprowadzona przez zatwierdzony przez firmę Adriatica zakład serwisowy. W przeciwnym razie gwarancja międzynarodowa straci swoją ważność.

Gwarancja międzynarodowa nie obejmuje: - kradzieży - straty - uszkodzeń w wyniku zdarzeń losowych - konsekwencji naturalnych katastrof - zniszczeń spowodowanych przez wstrząsy, uderzenia, wgniecenia, zarysowania, zmiażdżenia - zmiany bądź otwarcie zegarka przez inną osobę niż autoryzowany sprzedawca Adriatica - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użycia bądź zaniedbania - uszkodzeń wynikających z naturalnego starzenia i zużycia zegarka - wymiany baterii

Atlantic

WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji na zakupiony sprzęt określony jest w karcie gwarancyjnej producenta.
W przypadku gdy karta gwarancyjna producenta nie określa czasu trwania gwarancji, należy przyjąć że okres gwarancji wynosi 2 lata.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
3. Karta gwarancyjna ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Firma GRUPA ZIBI nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności, za które nie odpowiada sprzedawca.
5. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełniona KARTA GWARANCYJNA I DOWODEM ZAKUPU (lub jego kopią) do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu.
W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, sklep lub punkt serwisowy przesyła dany towar do Centralnego Punktu Serwisowego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 28 dni.
Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów. Po wykonaniu naprawy reklamujący odbiera urządzenie w punkcie nadania.
6. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transport do z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem odpowiednie materiały eksploatacyjne używane z tym urządzeniem (np. bateria, zasilacz). W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancją reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej) i kosztami transport.

7. Gwarancja nie obejmuje:
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
c. uszkodzenia (typu: rysy, wyszczerbienia, wgniecenia, obicia, pęknięcia, it.) kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek;
d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń;
e. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych.
f. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka. 8. Gwarancja traci ważność z powodu:
a. wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
b. gdy uszkodzenie jest wynikiem wszelkich prób niefachowej naprawy (np.: wymiany baterii) wykonanej) poza autoryzowanym serwisem, wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania niewłaściwych części;
c. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Ball


Balticus

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z naszymi wyjątkowymi produktami, obejmujemy ich właścicieli oraz same zegarki prestiżową obsługą posprzedażową.
Zgłoszenie zegarka do serwisu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: naprawiam.online/panel/Balticus

Po zgłoszeniu reklamacji kurier zjawi się po odbiór zegarka. PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZAMIESZCZENIU W PACZCE KARTKI Z DANYMI ADRESOWYMI ORAZ KONTAKTOWYMI!
Po przeprowadzeniu prac serwisowych, zegarek powróci do Państwa w takim samym trybie.

Reklamacje

1. Klient, nabywający produkt, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z umową, zawiadomi FIRMĘ o stwierdzonej niezgodności.

2. FIRMA w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się̨ do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY i opisem reklamacji pod adres Siedziby spółki.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana bądź naprawa nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki).

5. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność FIRMY z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił FIRMIE za nabycie danego produktu.

Bering

Gwarancja na zakupiony zegarek marki Bering obowiązuje 36 miesięcy.

WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja dotyczy wad ukrytych materiału i wykonania. Udzielamy gwarancji wyłącznie na produkt posiadający ważną kartę gwarancyjną oraz oryginał dowodu zakupu. Karta gwarancyjna jest ważna, gdy jest poprawnie i kompletnie wypełniona: ma wpisaną datę sprzedaży i symbol produktu oraz posiada podpis i pieczęć autoryzowanego sprzedawcy.

Karta gwarancyjna uprawnia do bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka do Serwisu. W przypadku dostarczenia zegarka do Punktu Sprzedaży, termin reklamacji ulegnie przedłużeniu o czas dostarczenia produktu do Serwisu.

W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji, naprawa zegarka nie będzie możliwa, zostanie on wymieniony na nowy zegarek o identycznych lub zbliżonych parametrach i w tym celu zostanie udostępniona Kupującemu Nota Reklamacyjna z podanym Kodem do wykorzystania w butiku online swiss.com.pl
Gwarancja jest niezależna od jakiejkolwiek gwarancji udzielanej przez Sprzedającego, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

Maksymalny termin naprawy wynosi 3 miesiące.

Żywotność baterii wynosi 1-2 lata od dnia zamontowania baterii w zegarku.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

● uszkodzeń szkła (np. zbicie, pęknięcie, ukruszenie, zarysowanie, wypadnięcie, itd.)

● uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenie, wgniecenie, zagniecenie, itd.) i powstałych w ich wyniku wad

● zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu (np. zmian koloru i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski, łańcuszki oraz przywieszki, takich jak skóra, tkanina, drewno, kauczuk, itd.)

● ścierania się zewnętrznych powłok, zużycia bądź zarysowania kopert, pasków lub bransolet

● uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi, braku staranności, zaniedbania

● zużycia baterii

● zegarka, na którym były dokonywane operacje przez osoby nieuprawnione (np. związane z wymianą baterii lub naprawą) lub którego stan oryginalny został zmieniony poza kontrolą Serwisu

● wad powstałych na skutek użytkowania lub pozostawienia zegarka w nieodpowiednich warunkach, np. zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie, gwałtowne zmiany tych warunków, przekroczenie zakresu wodoszczelności itp.

● odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści w wyniku wad, niedokładności lub niefunkcjonowania zegarka

● zalania lub zawilgocenia w wyniku kontaktu zegarka z wodą/wilgocią przy niedociśniętych lub niedokręconych przyciskach/koronce. Nie należy używać koronki i przycisków w kontakcie z wodą.

Błonie

Gwarancja na mechanizm zegarka marki Błonie jest udzielana na okres 24 miesięcy, począwszy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka pod adres firmy.
Reklamujący pokrywa koszt dostarczenia zegarka pod wskazany adres. Reklamowany zegarek przed wysłaniem do naprawy musi zostać starannie i bezpiecznie zapakowany, tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. W przypadku braku możliwości usunięcia wady zegarka kupującemu przysługuje zwrot kosztu zakupu zegarka lub wymiana na nowy. Reklamowany zegarek należy wysłać po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Adres i numer kontaktowy są dostępne na stronie internetowej www.zegarkiblonie.com. Gwarancja jest ważna wyłącznie z oryginalna pieczątka sprzedawcy oraz wpisana data sprzedaży.

Gwarancja nie są objęte: pasek, teleskopy, szkiełko, zapięcia oraz powłoki koperty. Ponadto gwarancja nie są objęte uszkodzenia zegarka powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych po sprzedaży.

Casio

WARUNKI GWARANCJI
1. Firma Grupa ZIBI udziela 3 LETNIEJ GWARANCI n zakupiony sprzęt licząc od daty zakupu.
2. Gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt sprzedawcy w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umowa.
3. Karta gwarancyjna ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Firma Grupa ZIBI nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca.
5. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełniona KARTA GWARANCYJNA I DOWODEM ZAKUPU (lub jego kopią) do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, sklep lub punkt serwisowy przesyła dany towar do Centralnego Punktu Serwisowego. Gwarant udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysy\kowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów. Po wykonaniu naprawy reklamujący odbiera urządzenie w punkcie nadania.
6. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem odpowiednie materiały eksploatacyjne używane z tym urządzeniem (np. bateria, zasilacz). W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancja, reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztami transportu.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych; b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia; c. uszkodzenia kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek; d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń; e. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych. f. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka
8. Gwarancja traci ważność z powodu:
a. wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
b. stwierdzenia śladów pracy osób nieuprawnionych (np. w związku z wymiana baterii, obsługa, naprawami). Podmiotami uprawnionymi do naprawy zegarka są Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Zibi;
c. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem gwarancji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
Standardowa gwarancja ulega przedłużeniu o kolejne 3 lata na warunkach określonych w gwarancji trzyletniej automatycznie, jeśli kupujący dokona wpłaty w terminie do 30 dni od daty zakupu.

OPŁATA WYNOSI:
• 20 zł dla zegarków w cenie detal. do 1000 zł oraz
• 40 zł dla zegarków powyżej 1000 zł (ceny detal.)

Podstawę roszczenia do wykonania usługi naprawy gwarancyjnej stanowi gwarancja trzyletnia wraz z potwierdzeniem przelewu na konto przedstawiciela Casio:
ZI Serwis sp . z o.o.
ul. Chodakowska
10 96-500 Sochaczew
Rachunek nr 80 1240 1053 IIII 0010 1016 2362 PeKaO S.A. IV o. w Warszawie.

W tytule przelewu należy podać:
- model zegarka ( znajduje się na przywieszce zegarka i w karcie gwarancyjnej)
- datę zakupu zegarka.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI
1. Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji,
2. Przygotuj produkt, kartę gwarancyjną i dowód zakupu (lub jego kopie), oraz potwierdzenie wpłaty uiszczonej za wydłużenie gwarancji* (*dotyczy zegarków do których została wykupiona dodatkowa gwarancja)
3. Oddaj produkt, wraz z wymaganymi dokumentami, do punktu zakupu lub Autoryzowanego Serwisu Grupa ZIBI. Wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie www.zibi.pl
4. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z CENTRALNYM Grupa ZIBI. SERWISEM Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w przypadku posiadania zużytego sprzętu lub baterii polega na przekazaniu ich do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub specjalnego pojemnika na zużyte baterie.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W urządzeniach dystrybuowanych przez Grupa ZIBI S.A może znajdować się jeden z poniższych rodzajów baterii: • Alkaliczna • Guzikowa • Litowa • Litowo-jonowa • Niklowo-wodorkowa

Dokładny typ baterii oraz sposób montażu lub usunięcia znajduje się w instrukcji obsługi. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawca, którzy udziela dodatkowych informacji.

Certina

W tym dokumencie znajduje się zestawienie ogólnych warunków Międzynarodowej Gwarancji CERTINA. Pozostałe informacje i zalecenia dotyczące użytkowania zegarka są podane na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://www.certina.com/customer-service Zgodnie z określonymi poniżej warunkami, CERTINA SA. udziela Państwu 24-miesięcznej gwarancji na zegarek TISSOT, licząc od daty jego zakupu. Międzynarodowa gwarancja CERTINA obejmuje wady materiału oraz produkcji występujące w chwili dostawy zakupionego zegarka CERTINA ("wady").

Gwarancja jest ważna jedynie w. przypadku, gdy gwarancja elektroniczna została aktywowana przez oficjalnego sprzedawcę CERTINA lub, w razie jej braku, karta gwarancyjna została wypełniona w sposób kompletny i poprawny, posiada datę wystawienia oraz stempel oficjalnego sprzedawcy CERTINA (*ważna karta gwarancyjna").
Okazanie ważnej gwarancji uprawnia do bezpłatnych napraw w okresie jej obowiązywania. W przypadku, gdy naprawa zegarka CERTINA nie będzie możliwa z przyczyn technicznych, CERTINA S.A. wymieni go na zegarek CERTINA o identycznych lub zbliżonych parametrach.

Okres gwarancji zegarka dostarczonego w ramach wymiany upływa dwadzieścia cztery (24) miesiące po dacie zakupu zegarka, który został wymieniony.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- okresu przydatności eksploatacyjnej baterii;
- normalnego zużycia eksploatacyjnego (np. zarysowań szkła; zmian koloru i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski i łańcuszki, takich jak skóra, tkanina, kauczuk; złuszczania się pokryć‹ galwanicznych); - uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania, braku staranności, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zagnieceń, zbicia szkła itd.), użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej przez CERTINA S.A.;
- szkód pośrednich lub następczych, wynikających z użytkowania, braku działania, występowania wad lub niedokładności zegarka CERTINA;
- zegarka CERTINA, w którym były przeprowadzane prace serwisowe przez osoby nieupoważnione (np. w związku z wymiana baterii, obsługa lub naprawami) lub którego pierwotny stan został zmieniony poza kontrola CERTINA S.A.

Citizen

Gwarancja na zakupiony zegarek marki Bering obowiązuje 24 miesięcy.

WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja dotyczy wad ukrytych materiału i wykonania. Udzielamy gwarancji wyłącznie na produkt posiadający ważną kartę gwarancyjną oraz oryginał dowodu zakupu. Karta gwarancyjna jest ważna, gdy jest poprawnie i kompletnie wypełniona: ma wpisaną datę sprzedaży i symbol produktu oraz posiada podpis i pieczęć autoryzowanego sprzedawcy.

Karta gwarancyjna uprawnia do bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka do Serwisu. W przypadku dostarczenia zegarka do Punktu Sprzedaży, termin reklamacji ulegnie przedłużeniu o czas dostarczenia produktu do Serwisu.

W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji, naprawa zegarka nie będzie możliwa, zostanie on wymieniony na nowy zegarek o identycznych lub zbliżonych parametrach i w tym celu zostanie udostępniona Kupującemu Nota Reklamacyjna z podanym Kodem do wykorzystania w butiku online swiss.com.pl
Gwarancja jest niezależna od jakiejkolwiek gwarancji udzielanej przez Sprzedającego, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

Maksymalny termin naprawy wynosi 3 miesiące.

Żywotność baterii wynosi 1-2 lata od dnia zamontowania baterii w zegarku.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

● uszkodzeń szkła (np. zbicie, pęknięcie, ukruszenie, zarysowanie, wypadnięcie, itd.)

● uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenie, wgniecenie, zagniecenie, itd.) i powstałych w ich wyniku wad

● zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu (np. zmian koloru i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski, łańcuszki oraz przywieszki, takich jak skóra, tkanina, drewno, kauczuk, itd.)

● ścierania się zewnętrznych powłok, zużycia bądź zarysowania kopert, pasków lub bransolet

● uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi, braku staranności, zaniedbania

● zużycia baterii

● zegarka, na którym były dokonywane operacje przez osoby nieuprawnione (np. związane z wymianą baterii lub naprawą) lub którego stan oryginalny został zmieniony poza kontrolą Serwisu

● wad powstałych na skutek użytkowania lub pozostawienia zegarka w nieodpowiednich warunkach, np. zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie, gwałtowne zmiany tych warunków, przekroczenie zakresu wodoszczelności itp.

● odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści w wyniku wad, niedokładności lub niefunkcjonowania zegarka

● zalania lub zawilgocenia w wyniku kontaktu zegarka z wodą/wilgocią przy niedociśniętych lub niedokręconych przyciskach/koronce. Nie należy używać koronki i przycisków w kontakcie z wodą.

Diesel

Dwuletnia (2) Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja

Dwuletnia (2-letnia międzynarodowa ograniczona gwarancja Diesel stanowi dobrowolną gwarancję producenta. Zapewnia prawa odrębne od przewidzianych przez przepisu prawa konsumenckiego, w tym między innymi prawa dotyczące niezgodności towarów. Korzyści płynące z ograniczonej gwarancji Fossil stanowią dodatek do, a nie zamiennik, praw przewidzianych przez przepisy prawa konsumenckiego.

Twój zegarek Diesel jest objęty gwarancją Fossil Group, Inc* przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. Gwarancja obejmuje materiały i wady produkcyjne. Wymagane jest przedstawienie kopii paragonu lub pieczęci w książce gwarancyjnej jako dowodu zakupu.
Podczas trwania okresu gwarancyjnego, jedynymi podzespołami objętymi niniejszą gwarancją są: mechanizm, wskazówki i tarcza zegarka. Podzespoły objęte gwarancją zostaną naprawione lub zegarek zostanie wymieniony na nowy nie naliczając opłat za części lub robociznę, o ile w warunkach normalnego użytkowania wystąpią wady materiałowe lub wady wykonania.
W przypadku wymiany Fossil nie może zagwarantować, że otrzymasz ten sam model zegarka. Jeśli model nie jest dostępny otrzymasz zegarek o takiej samej wartości i w podobnym stylu. Gwarancja na zastępczy zegarek kończy się po dwóch (2) latach od jego otrzymania.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: ● wszelkich wad materiałów i wykonawstwa baterii, obudowy, kryształu, paska lub bransolety ; w tym platerowania obudowy i/lub bransolety ● uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, wypadków, normalnego zużycia lub starzenia się ● zawilgoceń, jeśli instrukcja obsługi dla poziomu wodoodporności produktu (zgodnie z oznaczeniami na produkcie) nie była przestrzegana ● produktów, które nie zostały zakupione u autoryzowanego sprzedawcy Fossil

Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli zegarek został uszkodzony w wyniku wypadku, zaniedbania przez osoby inne niż autoryzowani sprzedawcy lub agenci serwisowi Fossil, nieautoryzowanego serwisu, lub innych czynników, a nie z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja traci ważność, jeśli numery seryjne lub kody dat produktu lub inne znaki śledzenia zostały usunięte, zmienione lub zatarte.

Powyższe gwarancje i środki zaradcze są wyłączone oraz zastępują wszelkie inne gwarancje lub warunki, wyrażone wprost, domniemane lub ustawowe, dotyczące jakichkolwiek kwestii, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, zadowalającej jakości, tytułu, nienaruszalności praw, których Fossil wyraźnie się zrzeka. Firma Fossil nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania przypadkowe, wynikowe, pośrednie szczególne lub karne jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z lub w związku ze sprzedażą lub użytkowaniem tego produktu, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej teorii, nawet jeśli firma Fossil została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli ograniczone środki zaradcze, które opisano w niniejszym dokumencie, są uważane za niespełniające swojego zasadniczego celu. Cała odpowiedzialność firmy Fossil jest ograniczona do wymiany lub naprawy części do kwoty ceny zakupu, zgodnie z wyborem firmy Fossil.
Niektóre kraje, stany lub prowincje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie domniemanych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą być ograniczone w ich zastosowaniu do ciebie. Gdy domniemane gwarancje nie mogą być wyłączone w całości, będą one ograniczone do czasu trwania obowiązującego pisemną gwarancją. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa, które mogą się różnić w zależności od lokalnego prawa. Twoje prawa ustawowe nie zostają naruszone.


ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE I INNE NAPRAWY ZEGARKÓW Jeśli konieczne jest wykonanie prac w ramach gwarancji, należy przysłać zegarek, kopię paragonu i/lub karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedawcy oraz opisu problemu do międzynarodowego, autoryzowanego centrum serwisowego znajdującego się najbliżej Ciebie. Odwiedź (www.fossil.com) Jeśli chodzi o prace serwisowe, które nie są objęte niniejszą gwarancją, centrum serwisowe może wykonywać zamówione usługi za opłatą zależną od stylu zegarka i rodzaju wymaganych prac. Opłaty te mogą ulec zmianie.

Nie wysyłaj oryginalnego opakowania, ponieważ nie zostanie ono zwrócone. Fossil zaleca ubezpieczenie przesyłki i odpowiednią ochronę zegarka podczas transportu . Fossil nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktu podczas transportu.

Edifice


1. Firma Grupa ZIBI udziela 3 LETNIEJ GWARANCI n zakupiony sprzęt licząc od daty zakupu.
2. 'Gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt sprzedawcy w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umowa.
3. Karta gwarancyjna ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Firma Grupa ZIBI nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca.
5. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełniona KARTA GWARANCYJNA I DOWODEM ZAKUPU (lub jego kopią) do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, sklep lub punkt serwisowy przesyła dany towar do Centralnego Punktu Serwisowego. Gwarant udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysy\kowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów. Po wykonaniu naprawy reklamujący odbiera urządzenie w punkcie nadania.
6. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem odpowiednie materiały eksploatacyjne używane z tym urządzeniem (np. bateria, zasilacz). W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancja, reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztami transportu.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych; b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia; c. uszkodzenia kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek; d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń; e. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych. f. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka
8. Gwarancja traci ważność z powodu:
a. wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
b. stwierdzenia śladów pracy osób nieuprawnionych (np. w związku z wymiana baterii, obsługa, naprawami). Podmiotami uprawnionymi do naprawy zegarka są Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Zibi;
c. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem gwarancji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
Standardowa gwarancja ulega przedłużeniu o kolejne 3 lata na warunkach określonych w gwarancji trzyletniej automatycznie, jeśli kupujący dokona wpłaty w terminie do 30 dni od daty zakupu.

OPŁATA WYNOSI:
• 20 zł dla zegarków w cenie detal. do 1000 zł oraz
• 40 zł dla zegarków powyżej 1000 zł (ceny detal.)

Podstawę roszczenia do wykonania usługi naprawy gwarancyjnej stanowi gwarancja trzyletnia wraz z potwierdzeniem przelewu na konto przedstawiciela Casio:
ZI Serwis sp . z o.o.
ul. Chodakowska
10 96-500 Sochaczew
Rachunek nr 80 1240 1053 IIII 0010 1016 2362 PeKaO S.A. IV o. w Warszawie.

W tytule przelewu należy podać:
- model zegarka ( znajduje się na przywieszce zegarka i w karcie gwarancyjnej)
- datę zakupu zegarka.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI
1. Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji,
2. Przygotuj produkt, kartę gwarancyjną i dowód zakupu (lub jego kopie), oraz potwierdzenie wpłaty uiszczonej za wydłużenie gwarancji* (*dotyczy zegarków do których została wykupiona dodatkowa gwarancja)
3. Oddaj produkt, wraz z wymaganymi dokumentami, do punktu zakupu lub Autoryzowanego Serwisu Grupa ZIBI. Wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie www.zibi.pl
4. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z CENTRALNYM Grupa ZIBI. SERWISEM Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w przypadku posiadania zużytego sprzętu lub baterii polega na przekazaniu ich do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub specjalnego pojemnika na zużyte baterie.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W urządzeniach dystrybuowanych przez Grupa ZIBI S.A może znajdować się jeden z poniższych rodzajów baterii: • Alkaliczna • Guzikowa • Litowa • Litowo-jonowa • Niklowo-wodorkowa

Dokładny typ baterii oraz sposób montażu lub usunięcia znajduje się w instrukcji obsługi. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawca, którzy udziela dodatkowych informacji.

Festina

Gwarancji udziela się na 24 miesiące (60 miesięcy Candino). Gwarancja objęte są wyłącznie zegarki pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji. W przypadku wad działania i defektów budowy stwierdzonych podczas normalnego użytkowania (w ramach gwarancji), zegarek podlega bezpłatnej naprawie. Reklamujący na koszt własny dostarcza zegarek wraz z poprawnie wypełniona kartą gwarancyjną do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu (punkt przekazuje zegarek do Chrono Centrum Serwisowego).
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia do Serwisu.
Termin wykonania naprawy: do 28 dni, jednak całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, czas oczekiwania na część zamienna od dostawcy oraz termin rozpatrzenia reklamacji.
Po dokonaniu naprawy reklamujący odbiera zegarek w punkcie nadania.

Gwarancja 5-letnia na rozbicie szkiełka w zegarkach Festina przypadkowe uszkodzenie cyferblatu, mechanizmu it. w momencie rozbicia szkła nie jest objęte gwarancja.

Gwarancja traci ważność z powodu: - niewłaściwego przechowywania i konserwacji zegarka oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, - napraw zegarka bądź jego otwierania przez osoby nieuprawnione, - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. przekroczenie wodoszczelności zegarka).

Gwarancja nie obejmuje: - czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie na własny koszt np. sprawdzenie działania, pomiar dokładności, konserwacja oraz czyszczenie, - ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka i bransolety,
- uszkodzenia kopert, bransolet (w tym teleskopów) lub pasków, zarysowanie szkiełka,
- wad powstałych wskutek zdarzeń losowych Prawo wymiany zegarka na nowy, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy dokona trzech napraw, po których zegarek przy czwartym zgłoszeniu będzie wykazywał ta sama wade (trzecia naprawa musi być wykonana w Chrono Centrum Serwisowym),
- Chrono Centrum Serwisowe stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących lub uszkodzonych przez klienta oraz koszt ich wymiany.

Fossil

Dwuletnia (2) Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja

Dwuletnia (2-letnia międzynarodowa ograniczona gwarancja Fossil stanowi dobrowolną gwarancję producenta. Zapewnia prawa odrębne od przewidzianych przez przepisu prawa konsumenckiego, w tym między innymi prawa dotyczące niezgodności towarów. Korzyści płynące z ograniczonej gwarancji Fossil stanowią dodatek do, a nie zamiennik, praw przewidzianych przez przepisy prawa konsumenckiego.

Twój zegarek FOSSIL jest objęty gwarancją Fossil Group, Inc* przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. Gwarancja obejmuje materiały i wady produkcyjne. Wymagane jest przedstawienie kopii paragonu lub pieczęci w książce gwarancyjnej jako dowodu zakupu.
Podczas trwania okresu gwarancyjnego, jedynymi podzespołami objętymi niniejszą gwarancją są: mechanizm, wskazówki i tarcza zegarka. Podzespoły objęte gwarancją zostaną naprawione lub zegarek zostanie wymieniony na nowy nie naliczając opłat za części lub robociznę, o ile w warunkach normalnego użytkowania wystąpią wady materiałowe lub wady wykonania.
W przypadku wymiany Fossil nie może zagwarantować, że otrzymasz ten sam model zegarka. Jeśli model nie jest dostępny otrzymasz zegarek o takiej samej wartości i w podobnym stylu. Gwarancja na zastępczy zegarek kończy się po dwóch (2) latach od jego otrzymania.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: ● wszelkich wad materiałów i wykonawstwa baterii, obudowy, kryształu, paska lub bransolety ; w tym platerowania obudowy i/lub bransolety ● uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, wypadków, normalnego zużycia lub starzenia się ● zawilgoceń, jeśli instrukcja obsługi dla poziomu wodoodporności produktu (zgodnie z oznaczeniami na produkcie) nie była przestrzegana ● produktów, które nie zostały zakupione u autoryzowanego sprzedawcy Fossil

Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli zegarek został uszkodzony w wyniku wypadku, zaniedbania przez osoby inne niż autoryzowani sprzedawcy lub agenci serwisowi Fossil, nieautoryzowanego serwisu, lub innych czynników, a nie z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja traci ważność, jeśli numery seryjne lub kody dat produktu lub inne znaki śledzenia zostały usunięte, zmienione lub zatarte.

Powyższe gwarancje i środki zaradcze są wyłączone oraz zastępują wszelkie inne gwarancje lub warunki, wyrażone wprost, domniemane lub ustawowe, dotyczące jakichkolwiek kwestii, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, zadowalającej jakości, tytułu, nienaruszalności praw, których Fossil wyraźnie się zrzeka. Firma Fossil nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania przypadkowe, wynikowe, pośrednie szczególne lub karne jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z lub w związku ze sprzedażą lub użytkowaniem tego produktu, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej teorii, nawet jeśli firma Fossil została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli ograniczone środki zaradcze, które opisano w niniejszym dokumencie, są uważane za niespełniające swojego zasadniczego celu. Cała odpowiedzialność firmy Fossil jest ograniczona do wymiany lub naprawy części do kwoty ceny zakupu, zgodnie z wyborem firmy Fossil.
Niektóre kraje, stany lub prowincje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie domniemanych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą być ograniczone w ich zastosowaniu do ciebie. Gdy domniemane gwarancje nie mogą być wyłączone w całości, będą one ograniczone do czasu trwania obowiązującego pisemną gwarancją. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa, które mogą się różnić w zależności od lokalnego prawa. Twoje prawa ustawowe nie zostają naruszone.


ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE I INNE NAPRAWY ZEGARKÓW Jeśli konieczne jest wykonanie prac w ramach gwarancji, należy przysłać zegarek, kopię paragonu i/lub karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedawcy oraz opisu problemu do międzynarodowego, autoryzowanego centrum serwisowego znajdującego się najbliżej Ciebie. Odwiedź (www.fossil.com) Jeśli chodzi o prace serwisowe, które nie są objęte niniejszą gwarancją, centrum serwisowe może wykonywać zamówione usługi za opłatą zależną od stylu zegarka i rodzaju wymaganych prac. Opłaty te mogą ulec zmianie.

Nie wysyłaj oryginalnego opakowania, ponieważ nie zostanie ono zwrócone. Fossil zaleca ubezpieczenie przesyłki i odpowiednią ochronę zegarka podczas transportu . Fossil nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktu podczas transportu.

Frederique Constant

Zegarek został wyprodukowany z bardzo precyzyjnych części elektronicznych i mechanicznych. Spełnia on wszelkie wymogi kontroli jakości jakiej został poddany u producenta.

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. W przypadku wad działania i defektów budowy stwierdzonych podczas normalnego użytkowania (w okresie gwarancji), zegarek podlega bezpłatnej naprawie. Reklamujący dostarcza zegarek wraz z poprawnie wypełniona karta gwarancyjna do punktu zakupu (ten przekazuje go do Centrum Serwisowego Janeba Time). Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia do Serwisu.
Termin wykonania naprawy: do 28 dni, jednak całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, czas oczekiwania na części zamienna od dostawcy oraz termin rozpatrzenia reklamacji.
Zegarki mechaniczne z komplikacjami typu HBM/ Tourbillion, Chronometr mogą być wysłane w szczególnych przypadkach do After Sales Service w Szwajcarii.
Po dokonaniu naprawy klient zegarek odbierze w punkcie nadania.

Gwarancja traci ważność z powodu:
- niewłaściwego przechowywania i konserwacji zegarka oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika
- napraw zegarka bądź jego otwierania przez osoby do tego nieuprawnione
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. wodoszczelność zegarka).

Gwarancja nie obejmuje:
- czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. sprawdzenie działania, pomiar dokładności, konserwacja, czyszczenie oraz wymiana baterii (dotyczy zegarków kwarcowych),
- ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka i bransolety,
- uszkodzenia kopert, bransolet (w tym teleskopów) lub pasków, zarysowania szkiełka,
- wad powstałych wskutek zdarzeń losowych.

Wymiana baterii, teleskopu lub rozbicie szkła nie jest traktowane jako naprawa zegarka, tym samym w/w czynności nie są wpisywane, jako naprawy gwarancyjne.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamującego przysługuje prawo wymiany zegarka na nowy, jeżeli:
- w okresie gwarancji Centrum Serwisowe Janeba Time dokona trzech napraw po których zegarek przy czwartym zgłoszeniu będzie wykazywał tą sama wade,
- Centrum Serwisowe Janeba Time stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących lub uszkodzonych przez klienta oraz koszt ich wymiany.

Garett

Produkty marki Garett posiadają 24 miesięczną gwarancję. GARETT posiada Ogólnopolski serwis Gwarancyjny.

Uwaga:prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji

Jak zgłaszać reklamację?

1. Napotkałeś problemy z zakupionym urządzeniem? - Skontaktuj się z nami mailowo: serwis@garett.pl lub telefonicznie 41 201 40 70 i przedstaw dokładnie problem.

2. Chcesz do nas wysłać urządzenie na reklamację? - Zapakuj dokładnie reklamowany produkt i dołącz do niego wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu.

Tak przygotowaną reklamację prześlij na nasz adres :

Garett Dział Reklamacji, ul. Targowa 18/1316, 25-520 Kielce.

Reklamacje do naszego serwisu można dostarczyć tylko poprzez jej wysyłkę na powyższy adres. Nie ma możliwości osobistego dostarczenia przedmiotu reklamacji.

3. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane są następujące dane: ● dane klienta ● adres korespondencyjny ● kontaktowy numer telefonu ● adres e-mail ● szczegółowy opis usterki ● skan lub oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura)

4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagane do jej rozpatrzenia nie będą uzupełnione, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Ciebie w celu ich uzupełnienia. Zastrzegamy sobie prawo do odesłania reklamacji bez jej rozpatrzenia w przypadku braku kontaktu mającego na celu uzupełnienie danych.

5. Rozpoznajemy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

8. Klient zobowiązany jest wysłać reklamowany towar na swój koszt a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony lub wymieniony towar odsyłamy do klienta na nasz koszt.
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: serwis@garett.pl,
Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

G. Gerlach

https://www.gerlach.org.pl/regulamin/

G-shock


WARUNKI GWARANCJI
1. Firma Grupa ZIBI udziela 3 LETNIEJ GWARANCI n zakupiony sprzęt licząc od daty zakupu.
2. 'Gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt sprzedawcy w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umowa.
3. Karta gwarancyjna ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Firma Grupa ZIBI nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca.
5. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełniona KARTA GWARANCYJNA I DOWODEM ZAKUPU (lub jego kopią) do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, sklep lub punkt serwisowy przesyła dany towar do Centralnego Punktu Serwisowego. Gwarant udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysy\kowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów. Po wykonaniu naprawy reklamujący odbiera urządzenie w punkcie nadania.
6. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem odpowiednie materiały eksploatacyjne używane z tym urządzeniem (np. bateria, zasilacz). W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancja, reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztami transportu.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych; b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia; c. uszkodzenia kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek; d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń; e. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych. f. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka
8. Gwarancja traci ważność z powodu:

a. wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
b. stwierdzenia śladów pracy osób nieuprawnionych (np. w związku z wymiana baterii, obsługa, naprawami). Podmiotami uprawnionymi do naprawy zegarka są Autoryzowane Punkty Serwisowe firmy Zibi;
c. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem gwarancji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
Standardowa gwarancja ulega przedłużeniu o kolejne 3 lata na warunkach określonych w gwarancji trzyletniej automatycznie, jeśli kupujący dokona wpłaty w terminie do 30 dni od daty zakupu.

OPŁATA WYNOSI:
• 20 zł dla zegarków w cenie detal. do 1000 zł oraz
• 40 zł dla zegarków powyżej 1000 zł (ceny detal.)

Podstawę roszczenia do wykonania usługi naprawy gwarancyjnej stanowi gwarancja trzyletnia wraz z potwierdzeniem przelewu na konto przedstawiciela Casio:
ZI Serwis sp . z o.o.
ul. Chodakowska
10 96-500 Sochaczew
Rachunek nr 80 1240 1053 IIII 0010 1016 2362 PeKaO S.A. IV o. w Warszawie.

W tytule przelewu należy podać:
- model zegarka ( znajduje się na przywieszce zegarka i w karcie gwarancyjnej)
- datę zakupu zegarka.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REKLAMACJI
1. Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji,
2. Przygotuj produkt, kartę gwarancyjną i dowód zakupu (lub jego kopie), oraz potwierdzenie wpłaty uiszczonej za wydłużenie gwarancji* (*dotyczy zegarków do których została wykupiona dodatkowa gwarancja)
3. Oddaj produkt, wraz z wymaganymi dokumentami, do punktu zakupu lub Autoryzowanego Serwisu Grupa ZIBI. Wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie www.zibi.pl
4. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z CENTRALNYM Grupa ZIBI. SERWISEM Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w przypadku posiadania zużytego sprzętu lub baterii polega na przekazaniu ich do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub specjalnego pojemnika na zuzyte bateria.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W urządzeniach dystrybuowanych przez Grupa ZIBI S.A może znajdować się jeden z poniższych rodzajów baterii: • Alkaliczna • Guzikowa • Litowa • Litowo-jonowa • Niklowo-wodorkowa

Dokładny typ baterii oraz sposób montażu lub usunięcia znajduje się w instrukcji obsługi. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedazy lub dostawca, którzy udziela dodatkowych informacji.

Guess


1. GRUPA ZIBI S.A. udziela gwarancji na zakupione zegarki przez okres: 24 MIESIĄCE
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z rękojmi.
3. Karta gwarancyjna ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. GRUPA ZIBI S.. nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca.
5. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełniona KARTA GWARANCYJNĄ I DOWODEM ZAKUPU (lub jego kopią) do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, sklep lub punkt serwisowy przesyła dany towar do Centralnego Punktu Serwisowego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 28 dni. Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów. Po wykonaniu naprawy reklamujący odbiera urządzenie w punkcie nadania.
6. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transport do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem odpowiednie materiały eksploatacyjne używane z tym urzadzeniem (np. bateria, zasilacz). W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancją, reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztami transportu.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja; zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
c. uszkodzenia (typu: rysy, wyszczerbienia, wgniecenia, obicia, pęknięcia, itp.) kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek; d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń;
e. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych.
f. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka.
8. Gwarancja traci ważność z powodu: a. wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
b. stwierdzenia śladów pracy osób nieuprawnionych (np. w związku z wymiana baterii, obsluga, naprawami). Podmiotami uprawnionymi do naprawy zegarka są Autoryzowane Punkty Serwisowe GRUPY ZIBI S.A.;
c. uszkodzen powstalych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a take użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.


Herbelin

Liu Jo

Zegarki LIO JO są objęte gwarancją przez okres 2 lat od daty zakupu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ograniczaani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaruz umową.

Gwarancja obejmuje błędy fabryczne i jest ważna po prawidłowywypełnieniu przez punkt sprzedaży (pieczątka sklepu, data sprzedaży,referencja modelu).

Gwarancja ta wyłącza baterię, zużycie koperty, paska i bransolety.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.

Do punktu serwisowego zegarek musi być dostarczony wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną.

Serwis ma 14 dni na poinformowanie klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.Gwarancja traci ważność po naruszeniu zegarka przez osoby trzecie,nie uprawnione do wykonywania napraw. AUTORYZOWANY SERWIS:Ray Center Tradings.j., ul. Dereniowa 2/28, 02-776 Warszawa, Telefon: (22) 868 04 25, e-mail: office@rct.pl

Lorus

1. GRUPA ZIBI S.A. udziela gwarancji na zakupione zegarki przez okres: 24 MIESIĄCE
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z rękojmi.
3. Karta gwarancyjna ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. GRUPA ZIBI S.. nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca.
5. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełniona KARTA GWARANCYJNĄ I DOWODEM ZAKUPU (lub jego kopią) do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, sklep lub punkt serwisowy przesyła dany towar do Centralnego Punktu Serwisowego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 28 dni. Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów. Po wykonaniu naprawy reklamujący odbiera urządzenie w punkcie nadania.
6. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transport do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem odpowiednie materiały eksploatacyjne używane z tym urzadzeniem (np. bateria, zasilacz). W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancją, reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej i kosztami transportu.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja; zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
c. uszkodzenia (typu: rysy, wyszczerbienia, wgniecenia, obicia, pęknięcia, itp.) kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek; d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń;
e. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych.
f. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka.
8. Gwarancja traci ważność z powodu: a. wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
b. stwierdzenia śladów pracy osób nieuprawnionych (np. w związku z wymiana baterii, obsluga, naprawami). Podmiotami uprawnionymi do naprawy zegarka są Autoryzowane Punkty Serwisowe GRUPY ZIBI S.A.;
c. uszkodzen powstalych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a take użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.


Maurice Lacroix


Michael Kors


Dwuletnia (2) Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja

Dwuletnia (2-letnia międzynarodowa ograniczona gwarancja Michael Kors stanowi dobrowolną gwarancję producenta. Zapewnia prawa odrębne od przewidzianych przez przepisu prawa konsumenckiego, w tym między innymi prawa dotyczące niezgodności towarów. Korzyści płynące z ograniczonej gwarancji Fossil stanowią dodatek do, a nie zamiennik, praw przewidzianych przez przepisy prawa konsumenckiego.

Twój zegarekMichael Kors jest objęty gwarancją Fossil Group, Inc* przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji. Gwarancja obejmuje materiały i wady produkcyjne. Wymagane jest przedstawienie kopii paragonu lub pieczęci w książce gwarancyjnej jako dowodu zakupu.
Podczas trwania okresu gwarancyjnego, jedynymi podzespołami objętymi niniejszą gwarancją są: mechanizm, wskazówki i tarcza zegarka. Podzespoły objęte gwarancją zostaną naprawione lub zegarek zostanie wymieniony na nowy nie naliczając opłat za części lub robociznę, o ile w warunkach normalnego użytkowania wystąpią wady materiałowe lub wady wykonania.
W przypadku wymiany Fossil nie może zagwarantować, że otrzymasz ten sam model zegarka. Jeśli model nie jest dostępny otrzymasz zegarek o takiej samej wartości i w podobnym stylu. Gwarancja na zastępczy zegarek kończy się po dwóch (2) latach od jego otrzymania.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: ● wszelkich wad materiałów i wykonawstwa baterii, obudowy, kryształu, paska lub bransolety ; w tym platerowania obudowy i/lub bransolety ● uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, wypadków, normalnego zużycia lub starzenia się ● zawilgoceń, jeśli instrukcja obsługi dla poziomu wodoodporności produktu (zgodnie z oznaczeniami na produkcie) nie była przestrzegana ● produktów, które nie zostały zakupione u autoryzowanego sprzedawcy Fossil

Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli zegarek został uszkodzony w wyniku wypadku, zaniedbania przez osoby inne niż autoryzowani sprzedawcy lub agenci serwisowi Fossil, nieautoryzowanego serwisu, lub innych czynników, a nie z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja traci ważność, jeśli numery seryjne lub kody dat produktu lub inne znaki śledzenia zostały usunięte, zmienione lub zatarte.

Powyższe gwarancje i środki zaradcze są wyłączone oraz zastępują wszelkie inne gwarancje lub warunki, wyrażone wprost, domniemane lub ustawowe, dotyczące jakichkolwiek kwestii, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności, zadowalającej jakości, tytułu, nienaruszalności praw, których Fossil wyraźnie się zrzeka. Firma Fossil nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zobowiązania przypadkowe, wynikowe, pośrednie szczególne lub karne jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z lub w związku ze sprzedażą lub użytkowaniem tego produktu, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej teorii, nawet jeśli firma Fossil została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli ograniczone środki zaradcze, które opisano w niniejszym dokumencie, są uważane za niespełniające swojego zasadniczego celu. Cała odpowiedzialność firmy Fossil jest ograniczona do wymiany lub naprawy części do kwoty ceny zakupu, zgodnie z wyborem firmy Fossil.
Niektóre kraje, stany lub prowincje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie domniemanych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, więc powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą być ograniczone w ich zastosowaniu do ciebie. Gdy domniemane gwarancje nie mogą być wyłączone w całości, będą one ograniczone do czasu trwania obowiązującego pisemną gwarancją. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa, które mogą się różnić w zależności od lokalnego prawa. Twoje prawa ustawowe nie zostają naruszone.


ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE I INNE NAPRAWY ZEGARKÓW Jeśli konieczne jest wykonanie prac w ramach gwarancji, należy przysłać zegarek, kopię paragonu i/lub karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedawcy oraz opisu problemu do międzynarodowego, autoryzowanego centrum serwisowego znajdującego się najbliżej Ciebie. Odwiedź (www.fossil.com) Jeśli chodzi o prace serwisowe, które nie są objęte niniejszą gwarancją, centrum serwisowe może wykonywać zamówione usługi za opłatą zależną od stylu zegarka i rodzaju wymaganych prac. Opłaty te mogą ulec zmianie.

Nie wysyłaj oryginalnego opakowania, ponieważ nie zostanie ono zwrócone. Fossil zaleca ubezpieczenie przesyłki i odpowiednią ochronę zegarka podczas transportu . Fossil nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktu podczas transportu.

Oris


Gwarancji udziela się na 24 miesiące
od daty sprzedaży. Umożliwiamy bezpłatne przedłużenie okresu gwarancji do 36 miesięcy, po zarejestrowaniu zegarka na stroniewww.oris.ch/myoris

W przypadku wad działania i defektów budowy stwierdzonych podczas normalnego użytkowania (w ramach gwarancji), zegarek podlega bezpłatnej naprawie.
Reklamujący na koszt własny dostarcza zegarek wraz z poprawnie wypełniona karta gwarancyjna do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu (punkt przekazuje zegarek do Chrono Centrum Serwisowego).
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia do Serwisu. Termin wykonania naprawy: do 28 dni, jednak całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy oraz termin rozpatrzenia reklamacji. Po dokonaniu naprawy reklamujący odbiera zegarek w punkcie nadania.

Gwarancja traci ważność z powodu:
- niewłaściwego przechowywania i konserwacji zegarka oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
- napraw zegarka bądź jego otwierania przez osoby do tego nieuprawnione.
- uszkodzen powstatych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi izasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. przekroczenie wodoszczelności zegarka).

Gwarancja nie obejmuje:
- czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. sprawdzenie działania, pomiar dokładności, konserwacja oraz czyszczenie
- ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka i bransolety,
- uszkodzenia kopert, bransolet (w tym teleskopów) lub pasków, zarysowania szkiełka,
- wad powstałych wskutek zdarzeń losowych.

Wymiana teleskopu lub rozbicie szkla nie jest naprawa zegarka. Gwarancja nie zawiesza uprawnień kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
Prawo wymiany zegarka na nowy, jeżeli:
- w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy dokona trzech napraw, po których zegarek przy czwartym zgłoszeniu będzie wykazywał tą samą wadę (trzecia naprawa musi być wykonana w Chrono Centrum Serwisowym),
- Chrono Centrum Serwisowe stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość elementów brakujących lub uszkodzonych przez klienta oraz koszt ich wymiany.

Rado

Oficjalna pięcioletnia gwarancja
Rado Watch Co. Ltd. obejmuje zegarek Rado® gwarancją na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy począwszy od daty zakupu, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
Ta oficjalna, pięcioletnia gwarancja obowiązuje na wszystkie zegarki Rado zakupione od 1 maja 2023 roku. Międzynarodowa gwarancja Rado obejmuje wszystkie wady materiałowe i produkcyjne istniejące w momencie dostawy zakupionego zegarka Rado („wady”). Warunkiem obowiązywania gwarancji jest opatrzenie datą oraz poprawne i całkowite wypełnienie karty gwarancyjnej oraz opieczętowanie jej przez oficjalnego przedstawiciela handlowego Rado („ważna karta gwarancyjna”).

Wszystkie zegarki Rado zakupione od 1 maja 2023 roku objęte są pięcioletnią (5) gwarancją.

W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad pod warunkiem okazania ważnej karty gwarancyjnej. W przypadku, gdy w wyniku napraw zegarek Rado nie zostanie przywrócony do zwykłego stanu, Rado Watch Co. Ltd. wymieni go na identyczny lub podobny zegarek Rado. Okres gwarancji wymienionego zegarka trwa 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od daty zakupu wymienionego zegarka.

Gwarancja producenta nie obejmuje: ● żywotności baterii; ● śladów normalnego zużycia oraz upływu czasu (np. zmiany koloru lub faktury niemetalowych pasków i łańcuszków wykonanych na przykład ze skóry, tkaniny lub gumy); ● wszelkich uszkodzeń jakichkolwiek części zegarka wynikających z niestandardowego lub niewłaściwego użytkowania, braku dbałości, jak również z zaniedbań, wypadków (np. uderzenia, zgniecenia, zmiażdżenia, stłuczenia szkła itp.), nieprawidłowego użycia oraz niestosowania się do instrukcji użytkowania przekazanych przez Rado Watch Co. Ltd.; ● ingerencji w zegarek dokonywanych przez nieupoważnione osoby (np. wymiany baterii, serwisu czy napraw) ani modyfikacji zegarka tak, by odbiegał od pierwotnego stanu, przeprowadzanych bez kontroli Rado Watch Co. Ltd.

Wszelkie mające zastosowanie gwarancje dorozumiane, w tym dorozumiana gwarancja przydatności handlowej i przydatności do określonego celu przysługujące użytkownikowi zgodnie z prawem, obowiązują wyłącznie w okresie niniejszej gwarancji. W żadnych okolicznościach spółka Rado Watch Co. Ltd. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia pośrednie ani wynikowe. Niektóre kraje nie zezwalają na ograniczanie czasu obowiązywania gwarancji dorozumianych lub na wyłączanie albo ograniczanie szkód przypadkowych lub wynikowych, zatem powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Na podstawie niniejszej gwarancji przysługują użytkownikowi określone prawa; użytkownikowi mogą przysługiwać również inne prawa, w zależności od kraju.

Obowiązki Rado Watch Co. Ltd. ograniczają się wyłącznie do naprawy lub wymiany, jak wyraźnie określono w niniejszej ograniczonej gwarancji. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie inne gwarancje ponosi oficjalny przedstawiciel handlowy Rado.

Obsługa klienta Rado Watch Co. Ltd. ma zagwarantować doskonałe działanie zegarka Rado. W przypadku, gdy zegarek wymaga serwisowania, należy zwrócić się do oficjalnego przedstawiciela handlowego Rado lub Centrum serwisowego Rado (patrz załączona lista) – tylko te podmioty gwarantują świadczenie usług zgodne ze standardami Rado Watch Co. Ltd.

Roamer

Państwa zegarek jest objęty gwarancją dotyczącą wszelkich wad materiałowych lub jakości wykonania mogących ujawnić się w trakcie normalnego użytkowania w ciągu DWÓCH LAT od daty dokonania zakupu.
Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających (bezpośrednio lub pośrednio) z nieprawidłowej eksploatacji zegarka, przypadkowych uszkodzeń i kontaktuz wodą (z wyjątkiem zegarków oznaczonych jako “wodoodporne”).
Gwarancji nie podlegają również skórzane paski i metalowe bransolety, a także uszkodzenia spowodowane działaniem baterii w zegarkach elektronicznych.
Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieupoważnionej lub nieprawidłowej modyfikacji ustawień bądź naprawy, zaniedbania lub innych czynników niezwiązanych z wadami materiałowymi lub jakością wykonania.

Gwarancja będzie uwzględniana wyłącznie w autoryzowanym serwisie przedstawiciela firmy Roamer.
Oddając zegarek do serwisu, prosimy o opisanie problemu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania naprawy, odnowy lub wymiany zegarka (na egzemplarz o zbliżonej wartości lub wyglądzie) według własnego uznania, pod warunkiem, że zakupiony zegarek zostanie zwrócony wraz z dowodem i potwierdzeniem daty zakupu.
Gwarancja jest ważna wyłącznie wówczas, gdy została wystawiona i opatrzona datą przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Roamer w momencie zakupu.
Firma Roamer w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody incydentalne lub wtórne.

W celu zapewnienia niezawodnego działania zegarka oraz dla własnego bezpieczeństwa należy sprawdzać wodoszczelność koperty raz w roku. Nie należy podejmować prób samodzielnej wymiany baterii. W przeciwnym razie gwarancja utraci ważność.


Seiko


1. Okres gwarancji na zakupiony sprzęt określony jest w karcie gwarancyjnej producenta.
W przypadku gdy karta gwarancyjna producenta nie określa czasu trwania gwarancji, należy przyjąć że okres gwarancji wynosi 2 lata.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
3. Karta gwarancyjna ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Firma GRUPA ZIBI nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności, za które nie odpowiada sprzedawca.
5. W celu dokonania naprawy reklamujący zobowiązany jest dostarczyć kompletne urządzenie wraz z poprawnie wypełniona KARTA GWARANCYJNA I DOWODEM ZAKUPU (lub jego kopią) do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub do punktu zakupu.
W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, sklep lub punkt serwisowy przesyła dany towar do Centralnego Punktu Serwisowego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 28 dni.
Całkowity okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych, o czas oczekiwania na części zamienne od dostawcy lub o czas potrzebny do wykonania testów. Po wykonaniu naprawy reklamujący odbiera urządzenie w punkcie nadania.
6. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transport do z punktu serwisowego ponosi reklamujący. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wraz z reklamowanym urządzeniem odpowiednie materiały eksploatacyjne używane z tym urządzeniem (np. bateria, zasilacz). W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie lub zgłoszenia usterki, która nie jest objęta gwarancją reklamujący zostanie obciążony kosztami za wykonanie ekspertyzy technicznej) i kosztami transport.
7. Gwarancja nie obejmuje:
a. czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
b. ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia;
c. uszkodzenia (typu: rysy, wyszczerbienia, wgniecenia, obicia, pęknięcia, it.) kopert, bransolet, teleskopów, pasków, szkiełek;
d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń;
e. wad powstałych wskutek zdarzeń losowych.
f. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym bądź nieostrożnym użytkowaniem oraz uchybieniami w konserwacji zegarka.
8. Gwarancja traci ważność z powodu:
a. wadliwego przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
b. gdy uszkodzenie jest wynikiem wszelkich prób niefachowej naprawy (np.: wymiany baterii) wykonanej) poza autoryzowanym serwisem, wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania niewłaściwych części;
c. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Swatch

Polska Gwarancja SWATCH Ltd.*, zgodnie z niniejszymi warunkami, udziela 24-miesięcznej gwarancji na Twój zegarek SWATCH® licząc od daty zakupu.
Międzynarodowa gwarancja SWATCH obejmuje wady materiału oraz robocizny występujące w chwili zakupu zegarka SWATCH (defects). Gwarancja jest ważna wtedy, gdy karta gwarancyjna jest poprawnie wypełniona i ostemplowana przez oficjalnego dealera ** SWATCH oraz posiada datę wystawienia.
Okazanie ważnej karty gwarancyjnej uprawnia do bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. Jeśli naprawy nie doprowadzi do przywrócenia pełnej sprawności Twojego zegarka SWATCH albo jeżeli w zakupionym zegarku SWATCH nie można otworzyć koperty, SWATCH Ltd. wymieni go na podobny model zegarka SWATCH.
Okres gwarancji wymienionego zegarka wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty wymiany.

Gwarancja producenta nie obejmuje:
- okresu przydatności eksploatacyjnej baterii
- normalnego zużycia eksploatacyjnego i starzenia (np. porysowane szkiełko; przebarwienia albo zmiany właściwości materiałowych i metalowych pasków i bransoletek wykonanych ze skóry, tkanin, gumy; złuszczanie się pokryć galwanicznych)
- uszkodzenia części zegarka w wyniku niestarannego / nieprawidłowego użytkowania, nadużywania, zaniedbania, uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, wgniecenia, zgniatanie, pęknięte szkiełko, itd.), użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania wskazań podanych przez SWATCH Ltd.
- odszkodowania za straty wtórne lub szkód pośrednich wynikających np. z posługiwania się, niedziałania, wad lub niedokładności zegarka SWATCH;
- zegarka SWATCH noszącego Ślady pracy osób nieuprawnionych (np. w związku z wymiana baterii, obsługa lub naprawami) lub wykazującego zmiany swego oryginalnego stanu bez kontroli SWATCH Ltd.;

Wyklucza się wszelkie inne roszczenia w stosunku do SWATCH Ltd., np. za szkody wykraczające poza zakres podanej gwarancji z wyjątkiem roszczeń przysługujących kupującemu w stosunku do producenta, zgodnie z przepisami prawa.

- W przypadku produktu SwatchPAY! gwarancja nie obejmuje czipa ani funkcji płatniczej. Powyższa gwarancja producenta:
- jest niezależna od gwaranci udzielanej przez sprzedającego, za która ponosi on wyłączną odpowiedzialność,
- nie narusza praw kupującego w stosunku do sprzedającego ani żadnych uprawnień kupującego, wynikających z przepisów prawa.

Dział obsługi klienta SWATCH Ltd. zapewnia serwis na najwyższym poziomie. Jeśli Twój zegarek wymaga naprawy czy przeglądu, zaufaj oficjalnemu dealerowi SWATCH lub autoryzowanemu punktowi obsługi SWATCH zgodnie z załączonym wykazem: gwarantują one usługi zgodnie ze standardami SWATCH Ltd.

PRODUCENT * SWATCH Ltd. CH-2502 Biel Szwajcaria Specjalistyczny dealer ** SWATCH w krajach Unii Europejskie) SWATCH° jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Timex

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami gwaranci, postępowanie zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji Produktu (opisanymi w Instrukcji Obsługi), użytkowanie Produktu zgodne z przeznaczeniem, ścisłe przestrzeganie warunków gwarancji oraz staranne przechowywanie niniejszego dokumentu przez cały okres użytkowania Produktu. Znajomość i stosowanie zasad określonych w warunkach niniejszej Karty Gwarancyjnej oraz Instrukcji Obsługi jest warunkiem niezawodnego i długotrwałego funkcjonowania Produktu. Na zakupiony przez Państwa towar (pochodzący z dystrybucji Gwaranta), firma Timex Group Polska udziela gwarancji obejmującej tylko wady materiałowe lub wykonawcze powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu zaznaczonej w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, z wyjątkiem: szkiełka, baterii, paska, bransolety, koperty, koronki, walka nastawczego, elementów mocujących i powłok zewnętrznych Produktu - na które gwarancja nie jest udzielana.

Niniejsza karta gwarancyjna obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Warunki skorzystania z gwarancji:
1. Przedstawienie wypełnionej Karty Gwarancyjnej i uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W razie utraty przez Użytkownika Karty gwarancyjnej nowa nie będzie wydana.
2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi i Karcie gwarancyjnej.

Procedura reklamacyjna:
Zgłoszenie reklamacji lub napraw pogwarancyjnych można dokonać m.in.: za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:https://obslugaklienta.timex.pl. Formularz po wypełnieniu zaleca się wydrukować oraz zapisać numer zgłoszenia nadany przez system Gwaranta (jest to ciąg znaków w postaci np.:, 3140423d-a04f "); pisemnie na adres Gwaranta. Jeżeli nie ma możliwości wypełnienia formularza na wyżej wspomnianej stronie internetowej zaleca się, dołączyć do reklamowanego Produktu pismo reklamacyjne zawierające m.in.: oznaczenie reklamowanego Produktu (nazwa, model, typ), opis wady, datę stwierdzenia wady, okoliczności w jakich stwierdzono wadę oraz dane kontaktowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu); bezpośrednio w siedzibie Gwaranta pod adres: Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, Kopernik Office Buildings E, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
Produkt można przekazać Gwarantowi:
za pośrednictwem Sprzedawcy Produktu. Jeżeli został wcześniej wypełniony formularz na stronie internetowej zaleca się przekazać Sprzedawcy wydrukowany egzemplarz formularza lub numer zgłoszenia reklamacyjnego nadany przez system Gwaranta; albo bezpośrednio, przesyłając go lub dostarczając osobiście do Gwaranta pod adres: Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, Kopernik Office Buildings E. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób zapakowania Produktu w przypadku samodzielnego wysyłania go do Gwaranta, aby nie został on uszkodzony podczas transportu.
W Celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się, skompletowanie i przekazanie Gwarantowi:

1. kompletnego, reklamowanego Produktu, 2. wypełnionej Karty gwarancyjnej z pieczęcią Sprzedawcy, 3. zgłoszenia reklamacyjnego (np. wydruku formularza, numer zgłoszenia lub pismo reklamacyjne). Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy zastrzega on sobie prawo wymiany wadliwego elementu lub całego zegarka na wolny od wad, a w przypadku gdy dany model jest już niedostępny, umożliwia się dokonanie wyboru innego Produktu w porównywalnej cenie dostępnego w aktualnej kolekcji Gwaranta. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji ostatecznie decyduje Gwarant. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek: 1. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji Obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i czyszczenia;
2. zastosowania przez Użytkownika Środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją Obsługi; 3. nieodpowiedniego przechowywania i transport Produktu prez Uzytkownika; 4. samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były pisemnie uzgodnione z Gwarantem;

Tissot


W tym dokumencie znajduje się zestawienie ogólnych warunków Międzynarodowej Gwarancji TISSOT. Pozostałe informacje i zalecenia dotyczące użytkowania zegarka są podane na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://www.tissotwatches.com/support/usermanu Zgodnie z określonymi poniżej warunkami, TISSOT SA. udziela Państwu 24-miesięcznej gwarancji na zegarek TISSOT, licząc od daty jego zakupu. Międzynarodowa gwarancja TISSOT obejmuje wady materiału oraz produkcji występujące w chwili dostawy zakupionego zegarka TISSOT ("wady").

Gwarancja jest ważna jedynie w. przypadku, gdy gwarancja elektroniczna została aktywowana przez oficjalnego sprzedawcę TISSOT lub, w razie jej braku, karta gwarancyjna została wypełniona w sposób kompletny i poprawny, posiada datę wystawienia oraz stempel oficjalnego sprzedawcy TISSOT (*ważna karta gwarancyjna"). Okazanie ważnej gwarancji uprawnia do bezpłatnych napraw w okresie jej obowiązywania. W przypadku, gdy naprawa zegarka TISSOT nie będzie możliwa z przyczyn technicznych, TISSOT S.A. wymieni go na zegarek TISSOT o identycznych lub zbliżonych parametrach.

Okres gwarancji zegarka dostarczonego w ramach wymiany upływa dwadzieścia cztery (24) miesiące po dacie zakupu zegarka, który został wymieniony.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- okresu przydatności eksploatacyjnej baterii;
- normalnego zużycia eksploatacyjnego (np. zarysowań szkta; zmian koloru i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski i łańcuszki, takich jak skóra, tkanina, kauczuk; złuszczania się pokryć‹ galwanicznych); - uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania, braku staranności, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zagnieceń, zbicia szkła itd.), użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej przez TISSOT S.A.;
- szkód pośrednich lub następczych, wynikających z użytkowania, braku działania, występowania wad lub niedokładności zegarka TISSOT;
- zegarka TISSOT, w którym były przeprowadzane prace serwisowe przez osoby nieupoważnione (np. w związku z wymiana baterii, obsługa lub naprawami) lub którego pierwotny stan został zmieniony poza kontrola TISSOT S.A.

Tommy Hilfiger


Gwarancja na zakupiony zegarek marki Bering obowiązuje 24 miesięcy.

WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja dotyczy wad ukrytych materiału i wykonania. Udzielamy gwarancji wyłącznie na produkt posiadający ważną kartę gwarancyjną oraz oryginał dowodu zakupu. Karta gwarancyjna jest ważna, gdy jest poprawnie i kompletnie wypełniona: ma wpisaną datę sprzedaży i symbol produktu oraz posiada podpis i pieczęć autoryzowanego sprzedawcy.

Karta gwarancyjna uprawnia do bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka do Serwisu. W przypadku dostarczenia zegarka do Punktu Sprzedaży, termin reklamacji ulegnie przedłużeniu o czas dostarczenia produktu do Serwisu.

W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji, naprawa zegarka nie będzie możliwa, zostanie on wymieniony na nowy zegarek o identycznych lub zbliżonych parametrach i w tym celu zostanie udostępniona Kupującemu Nota Reklamacyjna z podanym Kodem do wykorzystania w butiku online swiss.com.pl
Gwarancja jest niezależna od jakiejkolwiek gwarancji udzielanej przez Sprzedającego, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
Maksymalny termin naprawy wynosi 3 miesiące.
Żywotność baterii wynosi 1-2 lata od dnia zamontowania baterii w zegarku.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

● uszkodzeń szkła (np. zbicie, pęknięcie, ukruszenie, zarysowanie, wypadnięcie, itd.)

● uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenie, wgniecenie, zagniecenie, itd.) i powstałych w ich wyniku wad

● zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu (np. zmian koloru i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski, łańcuszki oraz przywieszki, takich jak skóra, tkanina, drewno, kauczuk, itd.)

● ścierania się zewnętrznych powłok, zużycia bądź zarysowania kopert, pasków lub bransolet

● uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi, braku staranności, zaniedbania

● zużycia baterii

● zegarka, na którym były dokonywane operacje przez osoby nieuprawnione (np. związane z wymianą baterii lub naprawą) lub którego stan oryginalny został zmieniony poza kontrolą Serwisu

● wad powstałych na skutek użytkowania lub pozostawienia zegarka w nieodpowiednich warunkach, np. zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie, gwałtowne zmiany tych warunków, przekroczenie zakresu wodoszczelności itp.

● odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści w wyniku wad, niedokładności lub niefunkcjonowania zegarka

● zalania lub zawilgocenia w wyniku kontaktu zegarka z wodą/wilgocią przy niedociśniętych lub niedokręconych przyciskach/koronce. Nie należy używać koronki i przycisków w kontakcie z wodą.

Xicorr


https://shop.xicorr.com/webpage/regulamin.html

Vostok Europe


Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji ustanowione prawnie dla danego kraju.
Gwarancja nie zostanie uwzględniona w przypadku:
• braku książeczki gwarancyjnej,
• braku dowodu zakupu,
• braku pieczątki i podpisu salon sprzedaży,
• w przypadku, gdy jakiekolwiek naprawy zostały wykonane przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub z zegarkiem nie postępowano zgodnie z instrukcja obsługi.
Gwarancji nie podlega:
koperta zegarka, bransoleta, pasek, szkiełko, bateria oraz opakowanie.

Jeżeli w trakcie użytkowania wystąpią jakiekolwiek ukryte wady, zostaną one usunięte przez importera danego kraju lub przez punkt sprzedaży. Reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku okazania książeczki gwarancyjnej i dowodu zakupu.

Autoryzowany dystrybutor i punkt serwisowy:
Firma Poljot Euro,UI. Igańska 24,04-087 Warszawa
serwis@poljot.com.pl tel. 22/ 879 97 93 wew. 2

Vratislavia Conceptum


Twój zegarek został zaprojektowany, złożony oraz poddany starannej kontroli w Polsce, we Wrocławiu. Zegarek jest objęty 2-letnią gwarancją producenta. Bieg gwarancji rozpoczyna się z datą stempla.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na wskutek nieprawidłowego użytkowania zegarka w tym:

1. Mechaniczne uszkodzenia powstałe podczas upadków, obtarć obudowy zegarka czy kontaktu z wodą w zakresie przekraczającym normy określone w instrukcji obsługi dołączonej do zegarka
2. Przechowywanie lub użytkowanie zegarka w nieodpowiednich warunkach (np. długotrwałe wystawienie zegarka na działanie niskich, wysokich temperatur lub mocnego oświetlenia, nasłonecznienia)
3. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw. 4. Skórzane lub materiałowe paski dostarczane wraz z zegarkiem które podlegają szybszemu, naturalnemu zużyciu objęte są roczną gwarancją producenta.